Shot by Xray Doll for FourPlay's "This Machine" Australian album tour.